PÁLYÁZAT - Keszthelyi Polgármesteri Hivatal belső ellenőri munkakör betöltésére

Időpont: 2017. 02. 16.

Keszthely Város Jegyzője
pályázatot hirdet

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
belső ellenőri
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-ában, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§-ában meghatározott feladatok, ellenőrzések. (Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények, gazdasági társaságok gazdasági-, pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, esetenként téma- és célvizsgálat lefolytatása, szükség esetén utóvizsgálat megtartása. Az ellenőrzések során megállapított tényekről írásos anyag készítése, javaslattétel az esetleges hiányosságok megszüntetésére.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában és a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A.§ (1) bekezdésében meghatározott szakképzettség, szakképesítés,
 • az NGM rendelet 1/A.§ (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben legalább 2 éves, b) pontja szerinti esetben legalább 5 éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az önkormányzat tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat,
 • költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerint,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati/államháztartási területen szerzett belső ellenőrzési tapasztalat,
 • ÁBPE- továbbképzési I.-hez kapcsolódó szakmai vizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • precízség, elemzőkészség, megbízhatóság, önállóság.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla osztályvezető nyújt, a 06-83-505-507-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/119/2017. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Az Áht. 70.§ (4) bekezdésében meghatározott engedély meglétét vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata.
 4. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 5. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.
 

Keszthely, 2017. február 14.

Dr. Horváth Teréz
jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények