PÁLYÁZAT - Keszthelyi Polgármesteri Hivatal aljegyző munkakör betöltésére

Időpont: 2017. 02. 03.

Keszthely Város Polgármestere
pályázatot hirdet

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
aljegyző
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatásköri jogszabályokban meghatározott, a tevékenységi kör szerinti hivatkozott feladatok ellátása. A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • igazgatásszervezői képesítés vagy

állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • polgármesteri/önkormányzati hivatalnál szerzett vezetői gyakorlat,
 • helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Teréz jegyző nyújt, a 06-83-505-505-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Polgármestere címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/97/2017. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző személyére a beérkezett pályázatok alapján a jegyző javaslatára a kinevezési jogkör gyakorlója, a polgármester dönt. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésre vonatkozó nyilatkozat).
 2. A kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6.§ 16.pont).
 3. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 4. A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései.
 5. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 6. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Keszthely, 2017. január 31.

                                                                                                     Ruzsics Ferenc
                                                                                                       polgármester

Programnaptár
Hírek, hirdetmények