PÁLYÁZAT - VII. számú fogorvosi körzet vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező működtetésére

Időpont: 2017. 04. 04.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a VII. számú fogorvosi körzet vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező működtetésére


1.)    Pályázati feltételek: 
-    a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EÜM rendelet szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés,
-    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
-    büntetlen előélet.

2.)    Pályázathoz csatolni kell: 
-    a pályázati feltételeknél meghatározott iskolai végzettséget igazoló okmány hiteles másolatát, 
-    önéletrajzot, ezen belül részletes szakmai életrajzot,
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    egyéb végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolatát.
-    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint képviselő-testület általi tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. (Amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra.) 
-    A pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekintsenek.
-    A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumokat. 

3.)    A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
-    a feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján saját rendelőben történik. 

4.)    A megbízás időtartama: 
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól, az álláshely 2017. június 1. napjától tölthető be azzal, hogy 2017. november 30. napjáig – a körzetre praxisjoggal rendelkező fogorvos által történő értékesítés esetén – az önkormányzat jogosult egyoldalú nyilatkozattal a vállalkozási szerződést kártérítési kötelezettség nélkül felmondani. 

5.)    A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 2. 15 óra.
A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni. 

6.)    A pályázat benyújtásának helye: 
A személyesen benyújtott pályázatokat Keszthely Város Polgármesteréhez (8360 Keszthely, Fő tér 1.,) lehet benyújtani munkanapokon ügyfélfogadási időben.

7.)    A pályázat benyújtásával kapcsolatos további előírások: 
A pályázatokat írásban 1 példányban kell sértetlen, zárt borítékban benyújtani, illetve postára adni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi jeligét: „VII. sz. fogorvosi körzet”
A pályázatokra az alábbi címet kell feltüntetni: Keszthely Város Polgármestere 8360 Keszthely, Fő tér 1.

8.)    A pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő ülésen dönt. Az időpontról a pályázók az ülést megelőző 3 nappal meghívóval értesülnek. 

9.)     A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalnál Dr. Skoda Lilla osztályvezetőnél 06-83-505-507-es, vagy az Alapellátási Intézetben Dr. Gyarmatyné Nyári Magdolna megbízott intézményvezetőnél 06-83-515-063-as telefonszámon kérhető.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. 

Programnaptár
Hírek, hirdetmények