Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 

I. A www.keszthely.hu honlap látogatására és az üzemeltetőjének, illetve adatfeldolgozójának adatkezelésére vonatkozó tájékoztató

 

Adatkezelő (honlap tulajdonosa, üzemeltetője): Keszthely Város Önkormányzata

Adatfeldolgozó/adatkezelést végző szervezet: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

Székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Skoda Lilla

E-mail: adatvedelem@keszthely.hu

 

Az adatkezelés általános szabályai:

 

Keszthely Város Önkormányzata tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap használata során tudomására jutott, illetve tudomására hozott személyes adatokat 2018. május 25. napjától a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szigorúbb előírásainak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A GDPR teljes szövege, magyar nyelven az alábbi linken elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

 

Keszthely város honlapján bárki szabadon böngészhet, információkat szerezhet anélkül, hogy személyes adatának közlésére kötelezve lenne.

 

Adatkezelés jogalapja (beleegyezésen alapuló személyes adatkezelés): a honlap adatkezelője és szerkesztősége személyes adatot kizárólag határozott, önkéntes, konkrét és tájékoztatáson alapuló hozzájárulás alapján kezelhet, a beleegyezés visszavonásáig, illetve a jogszerű cél megvalósulásáig. Ennek érdekében, a személyes adatok megküldése előtt hozzájárulását kell adni, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót megismerte, és önkéntesen adja meg személyes adatait.

 

Hozzájárulás adatkezeléshez: az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása az adatkezelő általi személyes adatok kezeléséhez történő beleegyezésnek minősül.

 

A személyes adat a GDPR értelmében: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Az adatkezelés jogszerűsége: Keszthely város honlapja kapcsán történő személyes adatok kezelése esetén az adatkezelő felelősséget vállal, hogy az adatok kezelése során kiemelten betartja a jogszerű, tisztességes, és átlátható adatkezelés követelményeit.

 

Adattovábbítás: személyes adatot az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó harmadik személynek kizárólag a célhoz kötött adatkezelés megvalósulása érdekében továbbít.

 

Statisztikai célú adatgyűjtés: A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a honlap adatfeldolgozója a Google Analytics szolgáltatás segítségével végzi. Ebből a mérésből személyes adatok nem nyerhetők.

 

„Sütik”: A honlap felhasználója az oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy a böngészője segítségével a saját eszközén a honlap üzemeltetője információs fájlt, ún. „cookie”-t vagy „süti”-t használ, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával és nyomon követhetővé teszi a böngészését a honlapon, de semmilyen személyes adatot a látogatóról nem tárol. Ezt az információs fájlt a felhasználó a böngészője segítségével bármikor eltávolíthatja.

 

Elvek, kezelt adatok köre: az adatok kezelése során az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó szigorúan érvényesíti a GDPR 5. cikkében meghatározott elveket, folyamatosan ellenőrzi az adatkezelés jogalapjának meglétét, valamint az „adattakarékosság és célhoz kötöttség” elveinek érvényesülése érdekében a kezelt adatok köre – hozzájárulás esetén is – a felhasználó nevére, lakcímére, telefonszámára, valamint e-mail címére terjed ki.

 

 

II. Hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatokra vonatkozó tájékoztatás

 

Adatkezelés célja: Keszthely város honlapján a látogatóknak lehetőségük van hírlevél küldési szolgáltatásra feliratkozni, amely által értesülhet Keszthely városával kapcsolatos hírekről, információkról, megrendezésre kerülő rendezvényekről, aktuális közéleti eseményekről, egyéb hasznos információkról hírlevelek rendszeres, időszakos megküldésével.

 

Adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre: kifejezett érintetti hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), amellyel kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a hírlevelünkre történő feliratkozása során kizárólag nevének és e-mail címének megadását, és ezáltal ezen személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását kérjük. A jogszerűség alapelvének történő megfelelés érdekében jelen tájékoztató elfogadása után lesz sikeres a feliratkozás.

 

Leiratkozás: az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége van a városi hírlevélről való leiratkozásra a hírlevélben megadott leiratkozási módon. Ezzel a megadott személyes adatait haladéktalanul töröljük a nyilvántartásunkból.

 

 

Közös szabályok

 

Jogorvoslatok: Az adatkezelési eljárással kapcsolatos kifogásával az érintett közvetlenül fordulhat az adatfeldolgozóhoz az adatvedelem@keszthely.hu e-mail címen keresztül.

Emellett panaszával megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunk néhány olyan kapcsolódási pontot (link, hivatkozás pl. facebook) tartalmaz, amely más szervezetek oldalaira vezet. Ezen szervek adat-, és információvédelmi gyakorlatáért az adott szerv tartozik felelősséggel!

 

Az adatkezelés határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb addig, amíg a feliratkozó nem kéri adatainak törlését, ideértve a hírlevélről való leiratkozást is.

 

Az adattárolás módja: elektronikus

 

A jelen tájékoztatóban nem szabályzott kérdésekben a GDPR, Infotv., és a Ptk. szabályai az irányadók.

 

Keszthely, 2018. május 24.