Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

Az intézmény feladatai

1. Pénzügyi-gazdasági feladatok

 • A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket a Keszthely Város Jegyzője által kiadott éves tervezési köriratban foglaltak szerint végrehajtja.
 • Az éves működési költségvetésben a tervezési irányelvek alapján megtervezi feladatai ellátásához szükséges előirányzatokat. Ennek keretében összehangolja a pénzügyi lehetőséget a felmerülő szükségletekkel, igényekkel.
 • Önállóan gazdálkodik az éves működési költségvetésben jóváhagyott előirányzatokkal.
 • Kezeli a jogszabályokban meghatározott bankszámlákat és ellátja az ezekkel kapcsolatos operatív tevékenységet. Ennek keretében nyilvántartja és beszedi a bevételeket, nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről és teljesíti a kiadási megbízásokat. Ezek elrendelése előtt elvégzi az érvényesítést, gyakorolja az ellenjegyzési jogot.
 • Kezeli a szervezet házipénztárát és ellátja az ezzel kapcsolatos készpénz-gazdálkodási, nyilvántartási feladatokat. A szervezet hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatos készpénzbefizetések esetén elvégzi az érvényesítést, ellenjegyzést és pénztárellenőrzést. A GESZ készpénzmozgásait utalványozza.
 • Vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli, illetve egyéb nyilvántartásokat. Ennek keretében biztosítja a gazdasági folyamatok kettős könyvviteli nyilvántartását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi és üzemgazdasági folyamatokat.
 • Elvégzi a szervezet saját dolgozóinak bérfelhasználásával kapcsolatos könyvviteli teendőket. A központi bérszámfejtést a MÁK végzi, az IMI rendszerben a GESZ a hóközi és változó bérek számfejtését végzi és továbbítja a MÁK felé.
 • A vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően nyilvántartja a használatába és tulajdonába adott tárgyi eszközöket és készleteket.
 • Negyedévente elkészíti a PM információs és mérlegjelentést, melyet Keszthely Város Önkormányzata által meghatározott határidőre továbbít Keszthely Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának.
 • Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, illetve éves beszámolót és azt továbbítja Keszthely Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának.
 • A jogszabályban meghatározott módon felülvizsgálja az év végi pénzmaradványt és annak indokoltsága esetén teljesíti a szükséges befizetési kötelezettségeket.

2. Konyha feladatai

 • Feladata az intézményekben tanulók, valamint egyéb külső igénybevevők részére kulturált és higiénikus körülmények között étkezés biztosítása.
 • Biztosítja a konyha továbbá a város területén működő más konyhák időszaki leállása idején a diákétkeztetésen kívül a szociális étkezést is.
 • Biztosítja a melegítő konyhába történő ételkiszállítást, és ott az ételek kiosztásához szükséges személyzetet, továbbá az étkezés utáni mosogatást.

3. Városüzemeltetési feladatok (zöldterület fenntartás, virágosítás, köztisztaság)

 • A város közterületein, parkjaiban hulladék begyűjtése, elszállítása
 • Utak, járdák kézi és gépi tisztítása
 • Autóbusz megállók takarítása
 • Városszemlén előírt feladatok elvégzése
 • Nemzeti ünnepein alkalmával a zászlók, lobogók kihelyezése
 • Szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése
 • Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése (hó- és síkosságmentesítés)
 • A város közterületein zöldterületi, kertészeti feladatok ellátása. Ennek keretében:
  • A város területén növények, virágok, fák, cserjék kiültetése, gondozása
  • Terek, sétautak fenntartása, gyomnövényzet eltávolítása
  • A fenntartásába tartozó területek, nyílt árkok fűnyírása, tereprendezése
  • Kiszáradt fák kivágása
  • Villanyvezetékbe nőtt fák metszése
  • Falomb gyűjtése

4. Műszaki - karbantartási feladatok

 • Biztosítja a kezelésben lévő épületek, gépek, berendezések, felszerelések folyamatos karbantartását, ezek elvégzésének ellenőrzését és műszaki felülvizsgálatát.
 • Az önállóan működő intézmények parkjainak fűnyírását, parkosítását.
 • Az önállóan működő intézmények karbantartási igényeinek fogadása, a munkák elvégzése.
 • Az intézmények felújítási munkaigényeinek felmérése, pályáztatása, a munkák koordinálása, műszaki ellenőrzése, dokumentálása, átvétele.
 • Eseti jelleggel a város közterületein parkrendezést, valamint hulladékgyűjtést.
 • Biztosítja az intézmények területén és az odavezető járdaszakaszokon a hó eltakarítását, síkosság mentesítését, valamint a lehullott falomb összegyűjtését.
 • Elvégzi a köztéri berendezések javítását, cseréjét
 • Gondoskodik a játszóterek karbantartása, korszerűsítése, kötelező minőségi felülvizsgálata felől
 • Gondoskodik a munka – és balesetvédelmi szabályzatban foglaltak megtartásáról és a szabályzat hatálya alá tartozó dolgozók munka és balesetvédelmi oktatásáról. Ennek keretében levégzi az operatív munkavédelmi tevékenység irányítását, koordinálását és ellenőrzését.
 • Ellátja az üzemeltetésében lévő épületek, építmények tűzrendészeti teendőit, elkészíti a jogszabályokban előírt tűzrendészeti terveket, gondoskodik a tűzoltó készülékek beszerzéséről, kihelyezéséről, karbantartásáról.

 

Programnaptár
Hírek, hirdetmények