PÁLYÁZATI FELHÍVÁS III. lakhatási támogatás elnyerésére

Időpont: 2020. 05. 22.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS III.lakhatási támogatás elnyerésére 3. forduló

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című projekt keretében pályázatot hirdet lakhatási támogatás elnyerésére.
1.    A pályázat célja:
Keszthely Város Önkormányzata célja, hogy a fiatal felnőttek megélhetését támogassa, a város lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező személyek városba történő letelepedését támogassa
2.    Az elnyerhető támogatás összege:
Lakhatási támogatásként bruttó 25.000,- Ft/hó – 31.250,- Ft/hó közötti összeg nyerhető el, melyet a támogató önkormányzat 8 hónapon keresztül folyósít. A lakhatási támogatás a pályázati keretösszeg erejéig folyósítható, amely összesen 3.255.000,- Ft.
3.    Pályázati feltételek:
A támogatásra az nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek
3.1.    Egyedülálló személyekre, házastársak vagy élettársi kapcsolatban élnek.
3.2.    A pályázók a pályázat benyújtásakor elmúltak 25 évesek, de a pályázat elbírálásáig nem töltik be a 45. életévüket.
3.3.    Kettő vagy több gyermeket nevelnek.
3.4.    Keszthelyen nem saját tulajdonú ingatlanban laknak (6. melléklet szerinti nyilatkozat és lakcímigazolás szükséges).
3.5.    Zala megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, vagy Zala megyei székhellyel saját vállalkozást működtetnek, vagy olyan álláskereső, akit 2020. március 16-át követően vett nyilvántartásba a Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.
3.6.    Vállalják, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen maradnak a folyósítás lezárását követő minimum 1 évig.
3.7.    Vállalják a Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézményében (Keszthely, Csók István u. 1/A.) működő Önkéntes Központtal való együttműködést a folyósítás ideje alatt és a lezárást követő 1 évben. Az együttműködés során együttesen vállalnak összesen 50 óra közösségi munkát az alábbi tevékenységek közül: Rendezvényeken való önkéntes munka (pl. Családok Helikonja, városi rendezvényeken valós segítségnyújtás, Te Szedd hulladékgyűjtési akcióban való részvétel, Balatoni Múzeum nyári gyerektáborában való segítségnyújtás, Karácsonyi vásárban felekezeteknek adománygyűjtés).

4.    Pályázat benyújtásának módja:
4.1.    A pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kérjük benyújtani:
-    pályázati adatlap (1.sz. melléklet)
-    vagyonnyilatkozat (3.sz. melléklet)
-    jövedelem nyilatkozat (4.sz. melléklet)
-    nyilatkozat összeférhetetlenségről (5.sz. melléklet)
-    lakhatási nyilatkozat (6.sz. melléklet)
-    igazoló dokumentumok (a pályázati adatlap alapján)
A pályázatokat postai úton a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1) címére kell elküldeni vagy elektronikusan a a titkarsag@keszthely.hu  címen nyújthatják be. A borítékra írják rá: „EFOP-1.5.2 Lakhatási támogatás pályázat”, ha e-mailen érkezik a pályázati dokumentáció, akkor a tárgyba a fenti címet írják.
4.2    Pályázat benyújtásának határideje:
2020. június 22, illetve forráskimerülésig
4.3    Pályázati hiánypótlás
A pályázat benyújtását követően 1 alkalommal hiánypótlásra van lehetőség.
4.4    Pályázat elbírálásának határideje:
2020. június 30.
5.    A pályázat bírálati szempontjai
A benyújtott pályázatok alapján a támogatás odaítéléséről a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című projekt ösztönző támogatásairól szóló 6/2020. (II.13.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. §-a alapján működő Bíráló Bizottság hoz döntést a rendelet 2. mellékletében szereplő, jelen pályázati felhívás mellékletét képező szempontrendszer alapján.
A pályázati adatlapot az 1. számú melléklet tartalmazza. A házastárs, vagy élettársi kapcsolatban élő pályázók közös pályázati adatlap benyújtására kötelesek. Amennyiben a házastársak, vagy az élettársi kapcsolatban élők egyik tagja magasabb pontszámot ér el, akkor az a pontszám lesz az irányadó.
6.    Egyéb információk
A támogatott kötelezettségvállalása, hogy amennyiben a támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen: életvitelszerűen más településre költözik; munkaviszonya megszűnik, vagy megszüntetésre kerül; folyósítást követően nem az e rendeletben rögzítettek szerint tarja fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét; a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi) a folyósított támogatást egy összegben, a felszólítást követően, a támogatási szerződésben rögzített határidőben, de legfeljebb 3 hónapon belül - a Bíráló Bizottság eltérő döntése hiányában - visszafizeti.
A támogatott kötelezettségvállalása, hogy a támogatás felhasználásáról havonta utólag a folyósítást követő 15 napon belül elszámol, a dokumentumok (pl. közüzemi számlák, bérleti díj stb.) elektronikus úton a titkarsag@keszthely.hu email címre történő megküldésével
A pályázat benyújtásával, elbírálásával és egyéb a támogatásra vonatkozó feltételekkel kapcsolatos részletes információkat a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című projekt ösztönző támogatásairól szóló 6/2020. (II.13) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely Keszthely város honlapján, illetve a Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) oldalán tekinthető meg, vagy információ kérhető a titkarsag@keszthely.hu e-mailen címen.

Keszthely, 2020. május 22.

A pályázat részletei: PALYAZATI_FELHIVAS_III_3ford_EFOP152_Lakhatasi_tamogatasra