Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

Pályázat főépítészi és vagyongazdálkodási asszisztens munkakör betöltésére

Időpont: 2021. 06. 24.

Keszthely Város Jegyzője

pályázatot hirdet

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
főépítészi és vagyongazdálkodási asszisztens
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia döntés-előkészítésében, felülvizsgálatában, a településrendezési feladatok ellátásában. Előkészíti, végrehajtja a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás, a településképi kötelezés polgármesteri döntéseit, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket. Közreműködik a helyi építészeti értékvédelemmel, valamint részt vesz a helyi tervtanáccsal kapcsolatos szabályozás előkészítésében, a Főépítészi Iroda hatósági eljárásaiban, kezeli az ÉTDR és a KCR felületeket. Közreműködik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonhasznosításával kapcsolatos szerződések, vagyonhasznosítási javaslatok előkészítésében. Figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanok jogszerű használatát, szükség esetén kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.  Önkormányzati ingatlanokat érintő szolgalmi jogi bejegyzések, kártalanítási megállapodások intézése, illetve önkormányzati projektek által érintett magáningatlanok tulajdonosaival kötendő szolgalmi jogi, kártalanítási megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki vagy jogi vagy közszolgálati szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakképzettség,
 • építéshatósági, vagyongazdálkodási feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka jegyző nyújt a 06-83-505-538-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/251/2021. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: főépítészi és vagyongazdálkodási asszisztens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 2. A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keszthely, 2021. június 21.

Dr. Gábor Hajnalka  jegyző