Pályázat - építésügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Időpont: 2019. 04. 24.

Keszthely Város Jegyzője

pályázatot hirdet

 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
építésügyi ügyintéző
munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építésügyi hatósági ügyintézéssel kapcsolatos feladatok a mindenkor hatályos építésigazgatási jogszabályok alapján: építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, kötelezési, végrehajtási, szakhatósági vészhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárások lefolytatása. Szakhatósági feladatok, tájékoztatás folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
 • alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • építésügyi vizsga,
 • B kategóriás jogosítvány megléte és saját tulajdonú személygépkocsival való rendelkezés,
 • helyismeret.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 15.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-83-505-550-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/150-3/2019. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

 

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Keszthely, 2019. április 23. 
 

Dr. Horváth Teréz

 jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények